หน้าแรก > ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลตำบล :: เชิญเลือกตำบลที่ท่านสนใจ ::
บางยอ | บางกะเจ้า | บางน้ำผึ้ง | บางกระสอบ | บางกอบัว | ทรงคนอง

ตำบลบางยอ

ประวัติความเป็นมา :
      ตำบลบางยอตั้งอยู่ในเขตกระเพาะหมู (เกาะบางกะเจ้า) ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่าจากสภาพที่ตั้งของพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งผลให้พื้นดินส่วนใหญ่มีความชุ่มชื้น อุดมสมบูรณ์ ตามหนองน้ำลำคลองในหมู่บ้าน มีสัตว์น้ำอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกบ้านอยู่ริมแม่น้ำ ลำคลอง เพราะสะดวกต่อการคมนาคม จะพากันจับปลาโดยทำ “ยอ” ไว้หน้าบ้านที่อยู่ริมน้ำ เพื่อคอยดักจับปลา จึงพากันเรียกว่า “บางยกยอ” ต่อมาเป็น “บางยอ” จนปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :

      เป็นที่ราบลุ่มตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 2,173 ไร่ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนและรับจ้าง

อาณาเขตตำบล :

      ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางกะเจ้า / ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางกระสอบ / ตำบลบางน้ำผึ้ง / ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา

จำนวนประชากรของตำบล :

      จำนวนประชากรในเขต อบต. 10,868 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,990 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

      อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ
      อาชีพเสริม ทำสวน

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

      1) วัดบางขมิ้น
      2) วัดกองแก้ว
      3) วัดบางกะเจ้ากลาง
      4) วัดบางกะเจ้านอก
      5) ศาลาอเนกประสงค์ตำบลบางยอ
      6) สถานีอนามัยตำบลบางยอ

ตำบลบางกระเจ้า

ประวัติความเป็นมา :
      ตำบลบางกะเจ้า ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าเป็นมาอย่างไร แต่สันนิษฐานจากคำว่า “กะเจ้า” ซึ่งหมายถึง “นกยูง”หรือ “นกกระยาง” อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ หรือตามที่ชาวบ้านเล่าว่า มีผู้หญิงไว้ผมมวยสูงรัดเกล้าซึ่งเป็นเหล่าขุนนาง ได้อพยพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งพระมหานครมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลอง ชาวบ้านจึงเรียกพื้นที่กลุ่มชนนี้ว่า “บางบ้านเจ้า” หรือ “คลองรัดเกล้า” และเมื่อเวลาเปลี่ยนไป “บางรัดเกล้า หรือ “บางบ้านเจ้า” จึงเปลี่ยนเป็น “บางกะเจ้า”

สภาพทั่วไปของตำบล :

      พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ 3,089 ตารากิโลเมตร หรือประมาณ 2,431.25 ไร่ สภาพการตั้งบ้านเรือนของราษฎรจะตั้งอยู่บริเวณสวนของตนเอง

อาณาเขตตำบล :

      ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
      ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จำนวนประชากรของตำบล :

      จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,304 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,598 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

      อาชีพหลัก รับจ้าง รับราชการ ค้าขาย
      อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

      1) สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
      2) วัดราษร์ฎรังสรรค์
      3) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ตำบลบางน้ำผึ้ง

ประวัติความเป็นมา :
      ตำบลบางน้ำผึ้งเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงทำให้ดินบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสารอาหารของพืชนานาชนิด อาชีพดั้งเดิมของตำบลบางน้ำผึ้ง คืออาชีพทำสวนผลไม้ ซึ่งมีมะม่วงน้ำดอกไม้ และกล้วยหอม เป็นผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ความที่พื้นที่แถบนี้มีสวนผลไม้มากมาย น้ำหวานจากดอกไม้นานาชนิด ได้ดึงดูดให้ผึ้งมาอาศัยทำรังอยู่โดยทั่วไป ในพื้นที่นี้ชาวบ้านได้นำน้ำผึ้งมาตักบาตร จึงได้ขนานนามแผ่นดินแห่งนี้ว่า “บางน้ำผึ้ง”

สภาพทั่วไปของตำบล :

      พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 1,938 ไร่ มีทัศนียภาพที่สวยงามร่มรื่น

อาณาเขตตำบล :

      ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา (เขตบางนา)
      ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางยอ / ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนประชากรของตำบล :

      จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,688 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,291 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

      อาชีพหลัก ทำสวน รับจ้าง
      อาชีพเสริม เลี้ยงปลา ปลูกไม้ประดับ

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

      1) วัดบางน้ำผึ้งใน
      2) วัดบางน้ำผึ้งนอก
      3) สถานีอนามัยตำบลบางน้ำผึ้ง
      4) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง
      5) สวนเกษตรทฤษฎีใหม่

ตำบลบางกระสอบ

ประวัติความเป็นมา :
      ตำบลบางกระสอบ อำเภอพระประแดง เป็นเขตพื้นที่สีเขียวบริเวณบางกระเจ้า ตามภูมิประเทศแนวขอบเขตแดนตำบลมีลักษณะสอบ หรือกระบุ้งกระสอบ มีวัดบางกระสอบเป็นวัดโบราณที่เล่าขานต่อกันมาแต่โบราณกาล และมีโอ่งสังคโลก หรือโอ่งสุโขทัย อายุ 700 กว่าปี ซึ่งเป็นโอ่งโบราณอยู่คู่วัดบางกระสอบมาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :

      ที่ตั้ง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอพระประแดง และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพระประแดง ประมาณ 6 กิโลเมตร เนื้อที่ 2.36 ตารางกิโลเมตร ตำบลบางกระสอบเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นที่รักจืดรักเค็ม อาณาเขตติดต่อตำบลทรงคะนอง ตำบลบางยอ ตำบลบางน้ำผึ้ง จรดริมแม่น้าน้ำเจ้าพระยา ใกล้ปากอ่าว ปากน้ำ ที่ติดกับทะเลได้ชื่อว่า “สวนป่าบางกระสอบ” ศัพท์ศาสตร์เรียกไม้น้อยใหญ่หลากหลาย อเนกประการล้วนเขียวขจี บางกระสอบหนึ่งในหกกระเพาะหมูอันเป็นเขตรอบปริมณฑล ที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นเวลานี้ ร่มรื่นสราญใจปกคลุมแวดล้อมไปด้วยป่าไม้ชายเลน ลำพู ลำแพน โพทะเล ตีนเป็ด (พญาสัตบรรณ) เต่าร้าง จิก กรวย ทองหลาง (โกวิฬาร) หูกวาง จากเหงือกปลาหมอ สะเดา ขึ้เหล็ก ข่อย ขลู่ ฯลฯ เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

อาณาเขตตำบล :

      ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง และแม่น้ำเจ้าพระยา
      ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา
      ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนประชากรของตำบล :

      จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,401 คน และจำนวนหลังคาเรือน 468 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

      อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ ค้าขายและเกษตรกรรม

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

      1) วัดบางกระสอบ
      2) ที่ทำการบริหารส่วนตำบลบางกระสอบ
      3) สถานีอนามัย ตำบลบางกระสอบ จำนวน 1 แห่ง
      4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
      5) ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนตำบลบางกระสอบ จำนวน 1 แห่ง

ตำบลบางกอบัว

ประวัติความเป็นมา :
      ตำบลบางกอบัวเป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอพระประแดง ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สีเขียวบริเวณบางกะเจ้า มีลักษณะคล้ายกระเพาะหมู อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ส่วนใหญ่จึงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีกอบัวขึ้นอยู่ตามหนองน้ำ ลำประโดง เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านทั่วไปจึงเรียกติดปากว่า “บางกอบัว” จากคำบอกเล่าศึกษามาได้นั้นเล่าต่อ ๆ กันมาว่า ตอนที่หงสาวดีเสียแก่พม่าพวกชาวรามัญได้อพยพพึ่งบารมีพระบรมโพธิสมภารเจ้าในประเทศไทย และได้มีการก่อสร้างวัดขึ้นเรียกว่า “วัดบางกอบัว” ในราวยุคต้นกรุงศรีรัตนโกสินทร์ ซึ่งนับว่าเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของอำเภอพระประแดง ตำบลบางกอบัวแบ่งการปกครองเป็น 13 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา ระดับ 2 (ปานกลาง) จำนวน 2 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนา ระดับ 3 จำนวน 11 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :

      พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ติดเขตกรุงเทพมหานคร การคมนาคมสะดวก มีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแบ่งอาณาเขต จากความสมบูรณ์ของพื้นดินชาวบ้านจึงอาชีพดั้งเดิมที่ทำกันมานาน คือ การทำสวนผลไม้ และผลไม้ที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุด คือ มะม่วงน้ำดอกไม้ ซึ่งเป็นผลไม้ตามฤดูกาลของอำเภอพระประแดง ที่มีรสชาติหวาน หอม เป็นที่นิยมของนักชิมทั้งหลายมากมาย

อาณาเขตตำบล :

      ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา และ กรุงเทพมหานคร
      ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางยอ / ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนประชากรของตำบล :

      จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,319 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล

      อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ ค้าขาย
      อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

      1) วัดบางกอบัว
      2) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกอบัว
      3) สถานีอนามัยตำบลบางกอบัว 2 แห่ง
      4) ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลบางกอบัว 1 แห่ง

ตำบลทรงคนอง

ประวัติความเป็นมา :
      ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง เป็นหนึ่งในหกตำบลของอำเภอ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่สีเขียวบริเวณเกาะบางกะเจ้า (กระเพาะหมู) ตั้งอยู่คอคอดกระเพาะหมู ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของอำเภอพระประแดง มีคลองลัดโพธิ์เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งสองด้าน มีเนื้อที่ประมาณ 1.88 ตารางกิโลเมตร (1,175 ไร่) อยู่ติดกับตำบลตลาด ตำบลบางยอ และตำบลบางกระสอบ ประชาชนในตำบลมีเชื้อสายรามัญ (มอญ) ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย สมัยรัชกาลที่ 2 เป็นเวลา 187 ปีมาแล้ว และมาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นกลุ่ม ๆ เช่น มอญปทุมธานี มอญบางขุนเทียน มอญปากเกร็ด มอญพระประแดง เป็นต้น สำหรับตำบลทรงคะนองปัจจุบันได้แก่หมู่ที่ 7,8,9 ซึ่งยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวรามัญ คำว่า “ทรงคนอง” เป็นชื่อเมืองที่ชาวรามัญตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงเมืองที่ตนจากมา

สภาพทั่วไปของตำบล :

      พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลฯ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเจ้าพระยา และลำคลอง 6 สายไหลผ่าน เดิมราษฏรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนผสม แหล่งหมากแดง หมากผู้หมากเมีย หมากมะพร้าว มะม่วงน้ำดอกไม้ มะปราง ส้มโอ ส้มซ่า ขนุน ละมุด กล้วย อ้อย ฯลฯ ดารดาษไปด้วยสมุนไพรนานาชนิดอีกด้วย ตามต้นไม้มีกระรอก กระแต นกเขาใหญ่ ฯลฯ ในลำคลองในท้องร่องสวนมีปลา ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ เนื่องจากมีน้ำท่วม พื้นที่เกษตรเสียหาย ปัจจุบันราษฎรหันมาประกอบอาชีพรับจ้าง และอื่น ๆ

อาณาเขตตำบล :

      ทิศเหนือ ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา และ อบต.บางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      ทิศใต้ ติดกับ อบต.บางกระสอบ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตำบลลัดหลวง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
      ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำเจ้าพระยา และเทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนประชากรของตำบล :

      จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,493 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,568 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

      รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม , รับราชการ , ค้าขาย และเกษตร

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

      1) วัดคันลัด
      2) วัดจากแดง
      3) วัดป่าเกด
      4) วัดโปรดเกศเชษฐาราม
      5) สวนเกษตรทฤษฎีใหม่

 

                   
ads.     


Copyright 2010 © Phrapradang Agricultural Office,
Amphor Phrapradang, Samutprakan Province, THAILAND
หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     ข้อมูลพื้นฐาน     แผนที่เว็บไซต์     ติดต่อเรา
:: ดูแลระบบโดย นางสาวกรณิการ์ พรณะศรี เจ้าพนักงานธุรการ::