หน้าแรก > แนะนำสำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง

สถานที่ตั้ง
316 ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ 0-2463-3391
โทรสาร 0-2463-3391
E-mail Address: phrapradang@doae.go.th

วิสัยทัศน์

เกษตรกรรมยั่งยืน ฟื้นฟูธรรมชาติ เน้นศาสตร์ทันยุค สร้างสุขแก่เกษตรกร
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้สามารถคงอยู่ได้ ภายใต้สภาพสังคมอุตสาหกรรมที่แวดล้อมในปัจจุบัน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถจัดการผลผลิตสินค้าการเกษตร ให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด
3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน
4. ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร
อัตรากำลัง

นายชูชีพ บุญเจริญ (สสบ.)
เกษตรอำเภอพระประแดง

ประวัติหน้าที่การทำงาน
2547-2549 เกษตรอำเภอพระสมุทรเจดีย์
2550-ปัจจุบัน เกษตรอำเภอพระประแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นางญาณิน อึ้งประภา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ประวัติหน้าที่การทำงาน
2524-2531 ปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
2532-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นายพรเทพ แจ้งแสงทอง (วท.บ.ส่งเสริมการเกษตร)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ประวัติหน้าที่การทำงาน
2553 -ปัจจุบัน ปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวสุณิสา ผิวรำไพ (วท.ม.ปฐพีวิทยา)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ประวัติหน้าที่การทำงาน
2555-ปัจจุบัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นางบุศรินทร์ ทองกร (ศศ.บ.)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ประวัติหน้าที่การทำงาน
2521-2537 เจ้าหน้าที่ธุรการ สนง.กษจ.กรุงเทพฯ
2538-ปัจจุบัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวกรณิการ์ พรณะศรี (รป.ม.)
เจ้าพนักงานธุรการ

ประวัติหน้าที่การทำงาน
2541-2550 เจ้าพนักงานธุรการ สนง.กษจ.สมุทรปราการ
2551-ปัจจุบัน เจ้าพนักงานธุรการ สนง.กษอ.พระประแดง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

                   
ads.     


Copyright 2010 © Phrapradang Agricultural Office,
Amphor Phrapradang, Samutprakan Province, THAILAND
หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     ข้อมูลพื้นฐาน     แผนที่เว็บไซต์     ติดต่อเรา
:: ดูแลระบบโดย นางสาวสุณิสา ผิวรำไพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ::