เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงพร้อมด้วยเกษตรกร ร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ตำบลดอนคา   อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  รายละเอียด...
   สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ต.บางกอบัว ประจำเดือน วันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อบต.บางกอบัว  รายละเอียด...
   สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงต้อนรับคณะดิตตามงานศูนย์บริการฯ ตามตัวชี้วัดรอบ ๑/๒๕๕๗ จำนวน ๒ ศูนย์ ตำบลบางน้ำผึ้งและตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง  ในวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗   รายละอียด...
   นายชูชีพ บุญเจริญ เกษตรอำเภอพระประแดงพร้อมด้วยนางสาวสุวรรณี สมภักดี นวส. ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ต.บางกะเจ้า ประจำเดือน ในัวนที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอบต.บางกะเจ้า เพื่อชี้แจงพร้อมท้ังกำหนดแผนการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปี ๒๕๕๗  รายละเอียด...

    นางสาวสุวรรณี  สมภักดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ และคณะ ได้ออกเยี่ยมสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สำหรับทูลเกล้าถวายฯ ของนายชำนาญ  อ่อนแย้ม เกษตรกร ม.๓ ต.ทรงคนอง และเยี่ยมให้คำแนะนำการพัฒนาศูนย์พืชผักสมุนไพร ม.๔ ต. ทรงคนอง ในวันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖  รายละเอียด...

     สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับการนิเทศงานประจำเดือน ในวันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง  รายละเอียด...
     นายชูชีพ  บุญเจริญ  เกษตรอำเภอพะรประแดง เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ในวันที่ ๔  มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพะรประแดง  รายละเอียด...
     สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงร่วมกับกลุ่มไม้ประดับอำเภอพระประแดงจัดตลาดนัด ประจำเดือน ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพะรประแดง รายละเอียด...
      สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ...
      สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกไม้ประดับ จัดตลาดนัดไม้ประดับอำเภอพระประแดง ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง...
     นางสาวสุวรรณี  สมภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยผู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านแต่ละตำบล ร่วมประชุมโครกงารจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จัโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
       นางสาวสุวรรณี  สมภักดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริกาารฯ ต.บางกะเจ้า เพื่อชี้แจงนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการดำเนินงาน ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
      นายชูชีพ  บุญเจริญ  เกษตรอำเภอพระประแดง  จัดประชุมชี้แจงการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี ๒๕๕๗ แก่ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่มในอำเภอพะรประแดง วันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ รายละเอียด...
       นายชูชีพ  บุญเจริญ  เกษตรอำเภอพระประแดง ได้ออกเยี่ยมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๕  ตำบลบางกอบัว  เมื่อวันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๗   อ่านรายละเอียด...
      นายชูชีพ  บุญเจริญ  เกษตรอำเภอพระประแดง ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของศูนย์บริการฯ ตำบลบางกอบัว ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗  อ่านรายละเอียด...
      สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงได้ต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อชี้แจงและเสนอแนวทางการดำเนินงาน ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗
      สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงพร้อมด้วยกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการและเกษตรกรหมู่ ๙ ตำบลบางกะเจ้า ร่วมผลิตแตนเบียนบราคอน รุ่นที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗
      อำเภอพระประแดงจัดตลาดนัดไม้ประดับประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๗ -๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง
     เกษตรกรอำเภอพระประแดงร่วมอวยพรปีใหม่ นายชูชีพ  บุญเจริญ เกษตรอำเภอพระประแดง
     สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงร่วมอวยพรปีใหม่ท่านเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

ขณะนี้มีข่าวทั้งหมด จำนวน 20 ข่าว