หน้าแรก > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม
 •      เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงพร้อมด้วยเกษตรกร ร่วมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ตำบลดอนคา   อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี  รายละเอียด...
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •    สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ต.บางกอบัว ประจำเดือน วันที่ ๑๗  มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม อบต.บางกอบัว  รายละเอียด...
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •    สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงต้อนรับคณะดิตตามงานศูนย์บริการฯ ตามตัวชี้วัดรอบ ๑/๒๕๕๗ จำนวน ๒ ศูนย์ ตำบลบางน้ำผึ้งและตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง  ในวันที่  ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๗   รายละอียด...
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •    นายชูชีพ บุญเจริญ เกษตรอำเภอพระประแดงพร้อมด้วยนางสาวสุวรรณี สมภักดี นวส. ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ต.บางกะเจ้า ประจำเดือน ในัวนที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอบต.บางกะเจ้า เพื่อชี้แจงพร้อมท้ังกำหนดแผนการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปี ๒๕๕๗  รายละเอียด...
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •     นางสาวสุวรรณี  สมภักดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ม.๓ และคณะ ได้ออกเยี่ยมสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สำหรับทูลเกล้าถวายฯ ของนายชำนาญ  อ่อนแย้ม เกษตรกร ม.๓ ต.ทรงคนอง และเยี่ยมให้คำแนะนำการพัฒนาศูนย์พืชผักสมุนไพร ม.๔ ต. ทรงคนอง ในวันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖  รายละเอียด...

 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •      สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับการนิเทศงานประจำเดือน ในวันที่ ๖ มีนาคม  ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง  รายละเอียด...
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •      นายชูชีพ  บุญเจริญ  เกษตรอำเภอพะรประแดง เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ในวันที่ ๔  มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพะรประแดง  รายละเอียด...
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •      สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงร่วมกับกลุ่มไม้ประดับอำเภอพระประแดงจัดตลาดนัด ประจำเดือน ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพะรประแดง รายละเอียด...
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •       สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ...
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •       สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงร่วมกับกลุ่มผู้ปลูกไม้ประดับ จัดตลาดนัดไม้ประดับอำเภอพระประแดง ระหว่างวันที่ ๓ - ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง...
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •      นางสาวสุวรรณี  สมภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยผู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านแต่ละตำบล ร่วมประชุมโครกงารจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ จัโดยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •        นางสาวสุวรรณี  สมภักดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริกาารฯ ต.บางกะเจ้า เพื่อชี้แจงนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร และวางแผนการดำเนินงาน ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •       นายชูชีพ  บุญเจริญ  เกษตรอำเภอพระประแดง  จัดประชุมชี้แจงการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจำปี ๒๕๕๗ แก่ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่มในอำเภอพะรประแดง วันที่  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ รายละเอียด...
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •        นายชูชีพ  บุญเจริญ  เกษตรอำเภอพระประแดง ได้ออกเยี่ยมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๕  ตำบลบางกอบัว  เมื่อวันที่ ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๗   อ่านรายละเอียด...
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •       นายชูชีพ  บุญเจริญ  เกษตรอำเภอพระประแดง ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของศูนย์บริการฯ ตำบลบางกอบัว ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗  อ่านรายละเอียด...
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •       สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงได้ต้อนรับคณะนิเทศงานจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อชี้แจงและเสนอแนวทางการดำเนินงาน ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •       สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงพร้อมด้วยกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการและเกษตรกรหมู่ ๙ ตำบลบางกะเจ้า ร่วมผลิตแตนเบียนบราคอน รุ่นที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •       อำเภอพระประแดงจัดตลาดนัดไม้ประดับประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๗ -๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •      เกษตรกรอำเภอพระประแดงร่วมอวยพรปีใหม่ นายชูชีพ  บุญเจริญ เกษตรอำเภอพระประแดง
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 •      สำนักงานเกษตรอำเภอพระประแดงร่วมอวยพรปีใหม่ท่านเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
 • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ขณะนี้มีข่าวกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 20 ข่าว
                     
  ads.     


  Copyright 2010 © Phrapradang Agricultural Office,
  Amphor Phrapradang, Samutprakan Province, THAILAND
  หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา     ข้อมูลพื้นฐาน     แผนที่เว็บไซต์     ติดต่อเรา
  :: ออกแบบและดูแลระบบโดย นายนัฐชัย แย้มพิกุลสกุล นวส.ปฏิบัติการ ::